INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) obowiązującym od dn. 25.05.2018 roku, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” Kazimierz Doleciński z siedzibą w Tarnowie przy ul. Sióstr Służebniczek 17, NIP: 8731090826, REGON: 850006450, tel. 14 621 27 22.

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a), c) przez Administratora w celu zapewnienia prawidłowej obsługi zapytań i zleceń oraz składania ofert, realizacji zamówień publicznych, oraz wypełnienia obowiązków prawnych w związku z ich realizacją.

 3. Państwa dane osobowe co do zasady RODO nie widnieją poza obszarem EOG.

 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją Państwa zlecenia, prowadzenia procesów reklamacyjnych, ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Przy udostępnianiu w/w danych Administrator udostępni jedynie konieczne dane umożliwiające realizację danego zlecenia.

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie, bezpośrednio wynikający z przepisów prawnych, a inne dane nie podlegające w/w przepisom - do terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zrealizowanych zamówień.

 6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych ,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przekazania swoich danych osobowych innemu wskazanemu przez ciebie podmiotowi.

   

 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu RODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia, przygotowania oferty handlowej przez Administratora, a także w zakresie innych niezbędnych do podjęcia działań na Państwa żądanie i działań niezbędnych do wypełnienia przez Administratora ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie Pani/a danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust.1 lit. b oraz lit c) RODO, bez konieczności wyrażenia Państwa zgody, jednakże konieczne do realizacji transakcji gospodarczych. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: biuro@dol-ek.pl